Brown5fdf8db1cb13495451c5953b564e9258d0094a91.jpg5366d0160924ab1800d39c6835fae6cd7a890ba3.jpg  

 

 Eyed Girls "sixth sense" 누님들..가창력 포스.. 심상치가 않아.. 화이팅!! 듣자마자..라이브가 기대됨..ㅎㅎ

翻譯: Brown Eyed Girls "sixth sense" 姐姐們..唱歌的實力和造型..欣賞價值很多啊..加油!!正在聽著呢 ..期待現場live~~~呵呵~~

 

 

全站熱搜

prince780622 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()